10/02/17

RECUPERANDO LECTURAS: O PRIMEIRO SUÁREZ PICALLO

Rescatamos unha lectura de 2008. Co gallo do retorno a Galiza dos restos de Ramón Suárez Picallo (1894-1964) apareceron varios libros sobre a vida e a obra deste sobranceiro galeguista. Entre os máis interesantes estivo unha escolma de artigos publicados na emigración arxentina. Dúas son as posicións deste primeiro Suárez Picallo: o combatente esquerdista e o valedor do galeguismo. En calquera caso, sempre combativo, sempre militante, este galeguista de Sada adquiriu nos anos da súa emigración unha formación que sería crucial para a súa vida política futura.

* * *

O 14 de outubro de 2008, coincidindo co corenta e catro cabodano do seu pasamento, regresaban a Sada os restos de Ramón Suárez Picallo, cumprindo así o seu desexo. A vida deste dirixente galeguista tivo, a grandes trazos, tres grandes etapas: primeiro, desde a súa emigración á Arxentina en 1912 até o seu regreso a Galiza en 1931; segundo, a súa actividade durante a II República española; e, terceiro, o exilio que o devolve, desta vez de xeito forzado, a terras americanas. Exilio definitivo, pois Suárez Picallo faleceu en Bos Aires en 1964.

Das tres etapas sinaladas, a primeira delas era a que permanecía máis na escuridade, pola falta de investigacións que botaran luz sobre os anos de Suárez Picallo na emigración arxentina. A paliar tal eiva contribúe o libro que comentamos. Trátase dunha antoloxía de textos escritos por Suárez Picallo entre 1916 e 1931 en revistas do movemento obreiro arxentino e xornais da colectividade galega emigrada. A edición do libro correspóndelle á Federación de Sociedades Gallegas (FSG), institución na cal o ilustre sadense tivo un notábel protagonismo. O estudo introdutorio e a selección dos textos estiveron ao coidado de Hernán M. Díaz.

Na introdución analízase o percorrido de Suárez Picallo na emigración. Esta primeira etapa da súa vida pode, pola súa vez, subdividirse en dúas: por unha parte, un período esquerdista, tanto no político como no sindical; por outra parte, o seu achegamento ao galeguismo. Emporiso, ambas as dúas partes non son independentes, a bagaxe intelectual adquirida ao longo da súa militancia obreira foi fundamental para atopar un lugar no eido galeguista. Curiosamente, o responsábel do volume exemplifica estas dúas fases con nomes diferentes do de Sada: Ramón Suárez, como asinaba as súas colaboracións, para a época de militante obreiro; e Suárez Picallo, nome que comezou a usar cando se vencella ao nacionalismo galego en Bos Aires.

Ramón Suárez comezou a súa militancia política na á máis radical do socialismo arxentino, a cal, en 1918 daría orixe ao Partido Socialista Internacional; esta organización transformaríase en 1920 no Partido Comunista, forza en que permanecería Suárez até 1922. Xa desde os seus comezos na acción política destacou o emigrante sadense como un notábel orador, razón que lle favoreceu para ser designado como candidato en varios procesos electorais. Ora ben, desilusionado polas loitas fraticidas e polas escisións internas, vai abandonar a política activa para ser centrar no traballo sindical. Contrasta esta inicial militancia leninista de Ramón Suárez coa posterior carraxe que desenvolverá cara aos comunistas, sobre todo despois de actuar como avogado de militantes anarquistas durante a Guerra Civil.

Entre 1917 e 1924 Ramón Suárez militou no ámbito sindical da mariña mercante, onde ocupou relevantes cargos. Así, en 1923 era membro do consello federal da Federación Obrera Marítima; por outra parte, en 1922 integrou o comité central da Unión Sindical Argentina. Intervén decisivamente en varios conflitos obreiros, destacando a súa actividade contra a lei de xubilación que pretendía impor o goberno do presidente Marcelo T. de Alvear. Ora ben, en 1924 o fracaso da folga marítima vai ir arredando progresivamente a Ramón Suárez da militancia sindical. Aínda así, en 1926, viaxou a Xenebra para asistir a unha reunión da Organización Internacional do Traballo.

Suárez Picallo chegou ao galeguismo da man doutro destacado emigrante: Eduardo Blanco Amor. O seu ámbito fundamental de actuación galeguista foi a Federación de Sociedades Gallegas (FSG), a onde chegou en decembro de 1925. No seo da FSG había unha dura pugna entre un sector galeguista e outro sector socialista, que en 1929 deu lugar á fundación de dúas Federacións diferentes. Suárez Picallo tomou partido polo bando galeguista, do cal sería un dos seus principais líderes.

Tanto na etapa esquerdista como na etapa galeguista, Suárez Picallo expresou a súa opinión por medio de artigos en xornais e revistas, comezou nesta época unha relación coa prensa que había durar toda a súa vida e que, en determinados momentos, foi fundamental para o seu sustento. Da etapa obreira debemos sinalar o seu traballos nos xornais La Internacional, La Argentina ou La República. Polo que toca ao galeguismo, Suárez Picallo foi codirector da revista Céltiga, publicación fundamental para o espallamento do galeguismo na Arxentina, e colaborou tamén no foceiro da FSG: El Despertar Gallego. Por esta época tamén deu ao prelo obras de entidade, tales como o folleto Cartas a un obrero (1922) e a peza teatral Marola, estrada no teatro Mayo de Bos Aires en 1925.

Os textos recollidos nesta antoloxía responden ás dúas principais épocas de Suárez Picallo na emigración: o militante obreiro e o activista do galeguismo; dispóndose, xa que logo, nunha orde cronolóxica. O primeiro bloque dos artigos desta selección pertencen a publicacións do movemento obreiro arxentino, moi especialmente as vencelladas ao sindicalismo marítimo ao que pertencía o propio Suárez Picallo. Nestes textos amosa o autor un gran coñecemento tanto das loitas obreiras a nivel internacional, como da historia do movemento obreiro e dos seus principais líderes. A través destes documentos temos noticia da participación do emigrante sadense nas loitas sindicais e do seu protagonismo na organización de folgas. Os artigos están acompañados de notas ao pé onde Hernán M. Díaz aclara ao lector a historia das organizacións obreiras ou quen era quen dentro do movemento obreiro da Arxentina.

No segundo bloque de artigos atopamos, case na súa totalidade, textos extraídos do periódico El Despertar Gallego. Nestes textos podemos observar a evolución de Suárez Picallo cara aos problemas de Galiza. Se ben é certo que segue preocupado polas cuestións sociais, esas inquedanzas vanse trasladar desde o internacionalismo ao caso galego. Este interese por Galiza vaino levar a mudar o seu referente revolucionario, que do proletariado vai pasar ao campesiñado e ao movemento agrarista. A preocupación por Galiza vai levar a Suárez Picallo ao nacionalismo galego, do cal demostra ser un gran coñecedor, así como dos seus líderes. Encadrouse nunha visión progresista do galeguismo, que xuntaba universalismo e defensa do propio. Porén, a súa visión do nacionalismo galego, en opinión de Hernán M. Díaz, tampouco estivo exenta dunha esencia marxista. Así, o noso home teimou en demostrar a vitalidade nacional de Galiza, para fuxir do cualificativo de «pobos sen historia», como alcumou Engels a aquelas nacións que non eran capaces de facer valer a súa identidade nacional. Para Suárez Picallo non había contradición entre nacionalismo galego e internacionalismo: «Por eso no hallamos incompatibilidad en defender los derechos nacionales de Galicia, como gallegos, y defender los derechos que tienen todos los pueblos de ser libres, como ciudadanos del orbe» (p. 133).

Ramón Suárez Picallo adquiriu nos anos da súa emigración unha importante bagaxe cultural; son estes anos de formación, de loitas políticas e sindicais na Arxentina, os que explican que puidese impresionar os líderes republicanos galegos, que o propuxeron como candidato ás Cortes constituíntes da II República. De novo, unha mostra máis da importancia da emigración no devir da Galiza contemporánea.

Años de formación política. Selección de textos (1916-1931)
Ramón Suárez Picallo
Hernán M. Díaz (introdución, selección e notas)
Bos Aires: Editorial Alborada, 2008, 156 páxinas

Versión da recensión publicada na revista Estudos Migratorios, vol. II, nº 1, 2009, pp. 225-228.

Ningún comentario: